In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 gaven we een overzicht van wat de politieke partijen in hun programma hebben opgenomen met betrekking tot het thema “duurzaamheid”. Ook gaven we aan hoe de partijen denken over de realisatie van windenergie en zonne-energie in Lopik.  

Door op de logo’s te klikken komt u op de websites van de partijen in Lopik en kun je het hele programma lezen.. 

In het VVD-programma komt 5x het woord duurzaamheid voor waarvan 1x in het voorwoord. En verder:

“Op het gebied van duurzaamheid willen wij meer aandacht en ondersteuning voor het isoleren van woningen. Besparen zorgt ervoor dat we minder hoeven op te wekken.”

“We intensiveren de samenwerking met lokale partijen zoals ‘Duurzaam Lopikerwaard’
om efficiënte duurzaamheidsprojecten te ontwikkelen.”

“Om een toekomstbestendige landbouw te houden moet er ruimte zijn voor de
doorontwikkeling van de bedrijven. Hierbij kun je denken aan duurzaamheid,
dierenwelzijn en technische innovaties.”

En met betrekking tot energie lezen we:

“Recente ontwikkelingen zoals wateroverlast in Limburg en droge periodes zorgen voor een
groeiende bewustwording dat stil zitten niet langer een optie is: we moeten zuiniger met de
beschikbare energie omgaan, én we dienen meer energie zelf op te wekken. De komst van zonnevelden en een aantal windmolens geeft zorgen, het zijn dan ook flinke veranderingen in ons mooie open landschap. De afgelopen periode is in samenspraak met de inwoners een ‘afwegingskader duurzame energie’ opgesteld; hierin is afgesproken dat Lopik haar deel aan duurzame energie zal gaan/gaat leveren door een combinatie van zonne- en windenergie. Wij
houden ons aan deze afspraak.”

“Agrarische bebouwing en gronden zijn bij uitstek geschikt voor kleinschalige opwek van duurzame energie. Hier zetten we dan ook sterk op in.”

 

Het CDA wijdt een hoofdstuk aan duurzaam leven.

DUURZAAM LEVEN
Zoals wij nu met de aarde omgaan, zoals die ons is gegeven, is niet langer houdbaar. Ieder jaar valt “Earth Overshoot Day” eerder in het jaar. Dit is de dag waarop alle bronnen die voor een jaar beschikbaar zijn verbruikt zijn. In 2021 was dat het geval op 29 juli. Nu kunnen we dat niet alleen oplossen in Nederland, laat staan in de gemeente Lopik, maar
we hebben wel vanuit ons rentmeesterschap de plicht om een bijdrage te leveren. In onze gemeente hebben we ruimte om een bijdrage te leveren aan de opwek van duurzame energie. Maar er is veel meer nodig dan alleen energie opwekken. De komende jaren moet vooral ingezet worden op isolatie en verduurzaming van woningen. Alle energie die niet verbruikt wordt hoe ook niet opgewekt te worden.
Het klimaat verandert, daar moeten we rekening mee houden bij het inrichten en onderhouden van de openbare ruimte. Zo functioneren bomen in de bebouwde omgeving
als natuurlijke airco’s. Meer bloeiende planten en struiken leveren een bijdrage aan de biodiversiteit door voedsel en huisvestiging te bieden aan diverse insecten zoals bijen en vlinders. En hoewel de gemeente Lopik in een groene omgeving ligt, zijn onze mooie
dorpen vaak te “stenig”. De gemeente moet het goede voorbeeld geven en onnodige verharding verwijderen.
• Verminderen van energieverbruik gaat voor opwek. De komende jaren ligt de focus op isolatie en verduurzaming van woningen.
• De verdiensten van de opwek van duurzame energie komen de inwoners toe en niet
subsidie slurpende multinationals.
• Het afvalbrengstation wordt een plaats waar afval niet wordt afgedankt maar waar zoveel mogelijk ingeleverde materialen en apparaten worden behandeld om hergebruikt te kunnen worden.
• Het beheer van bermen en gazons wordt dynamischer, het beheer moet bijdragen aan
meer bloeiende planten waarbij exoten – zoals Jacobskruiskruid – beheersbaar blijven.
• Alleen verharding waar het echt nodig is. Voor parkeerplaatsen bij voorkeur halfverharding gebruiken. Regenwater hoort in de bodem en niet in een rioolbuis.

Bij CU-SGP lezen we o.a.:

Als zelfstandige gemeente houden we zelf de regie als het onder andere gaat over: 

  • Plaatsing van windmolens en zonneweides 

En er wordt een hoofdstuk gewijd aan duurzaamheid.

Een duurzame gemeente

De energietransitie is een grote maatschappelijke uitdaging. Om de gestelde klimaatdoelen te behalen zal iedereen in beweging moeten komen en zullen we samen moeten zoeken naar duurzame alternatieven. Wat ons betreft is de eerste stap in deze transitie besparing van energie. Vervolgens zullen we de mogelijkheden voor nieuwe en duurzame energiebronnen moeten onderzoeken, waarbij iedereen in de gemeente mee kan doen. We zullen inzetten om besparings- en subsidiemogelijkheden onder de aandacht van onze inwoners te brengen.

De PvdA wijdt een hoofdstuk aan duurzaamheid en energie. 

Energiebesparing en zorgen voor een groene toekomst

De aarde warmt op, ons klimaat verandert. Dit zet de zekerheid van ons bestaan op het spel. We moeten dit probleem oplossen en we hebben haast. We zijn het onze kinderen verplicht om een schone, gezonde en leefbare wereld na te laten. Duurzaamheid is bestaanszekerheid in de toekomst. Dit zal grote investeringen vragen en niet makkelijk zijn. Het kan alleen slagen als iedereen een bijdrage kan leveren en we de rekening eerlijk verdelen. Daarom kiezen we nu voor een eerlijk en fatsoenlijk klimaatbeleid. Duurzame doelen zijn alleen te halen als we allemaal mee kunnen doen. Je kunt niet groen doen als je rood staat.

Bescherming tegen hoogwater en klimaatadaptatie ook om ingrijpende maatregelen in de regio. Denk hierbij aan zoveel regenval dat straten blank staan of aan extreme hitte, wat gevaarlijk is voor kinderen en ouderen. Wij kiezen waar dit kan voor oplossingen met oog voor natuur, milieu en leefomgeving en willen niet alleen sturen op veiligheid en kosten.

Onze voorstellen:

Groen en waterbeheer: 

We leggen in Lopik extra groen en waterpartijen aan voor verkoeling, verbeteren de opvang van water en stimuleren het vergroenen van daken en tuinen van woningen. Bij onderhoud en reconstructie van de openbare ruimte zullen we dus altijd kijken welke kansen er zijn om groen en water meer ruimte te geven.

Stichting Duurzaam Lopikerwaard: 

We onderschrijven de missie en visie van de Stichting Duurzaam Lopikerwaard en waarderen de activiteiten die zij uitvoeren om de gemeente duurzamer te maken, zoals het Repair Café, de Zwerfvuilambassadeurs en advisering over verduurzaming.

Huizen verduurzamen: 

Huishoudens die hun huizen niet zelf kunnen verduurzamen, worden geholpen. We starten bij het verduurzamen van huizen van gezinnen die het hardst worden getroffen door energiearmoede;

De buurt verduurzamen: 

Niet alleen individuele bewoners, ook buren, straten, Verenigingen van Eigenaren, buurten en wijken, corporaties en coöperaties, en andere collectieven krijgen hulp om de juiste oplossing voor hun huizen te vinden.

Zon op daken: 

We ontzien landbouw- en natuurgronden zoveel mogelijk en stimuleren zon op daken, waaronder de vele platte daken in de industrie. We blijven de Regionale Energie Strategie U-16 en staan achter het Lopikse afwegingskader voor grootschalige energieopwekking steunen.

Deelname energieprojecten: 

Energieprojecten moeten voldoende draagvlak hebben onder de omwonenden en inwoners. Dat betekent dat zij mee moeten kunnen doen, maar ook de gemeenschap als geheel moet hier voordeel uit kunnen krijgen. De opbrengsten ten goede moeten komen van onze Lopikse gemeenschappen en inwoners. Wij willen onderzoeken hoe aan de energieprojecten de beste invulling gegeven kan worden.

Circulaire economie: 

Wij willen dat Lopik vooroploopt bij het duurzaam, circulair en sociaal inkopen van diensten en producten. Dat betekent productie zonder vervuiling, met hergebruik van grondstoffen en zonder afval: de circulaire economie. Daarmee kunnen we er zeker van zijn dat we de planeet goed achterlaten voor de generaties na ons.

Gebouwen energie neutraal: 

Ook willen we alle gemeentelijke gebouwen zoveel mogelijk energieneutraal maken.

We hebben gezocht naar duurzaam(heid) in het programma, maar dit komt NIET voor. Zoeken op energie leverde onderstaande passage op.

Een zorg die Hart voor Lopik heeft, is dat met een fusie een groot deel van het mooie landschap gebruikt zal worden voor woningbouw en het voldoen aan de energietransitie, bijvoorbeeld door het plaatsen van windmolens. Hart voor Lopik vindt het heel belangrijk dat er woningen bijgebouwd worden, maar dan wel op de juiste plek binnen en/of aansluitend aan de kern, met behoud van het landschap. Hetzelfde geldt voor de energietransitie. Hart voor Lopik heeft zich er hard voor gemaakt -en zal dit ook blijven doen- dat niet bijvoorbeeld her en der verspreid over onze gemeente windmolens worden geplaatst. Dat vindt Hart voor Lopik een ontsiering van het landschap. We moeten met elkaar voldoen aan de energietransitie, maar wel op een manier waarbij ons landschap zoveel als mogelijk behouden blijft en niet ontsiert.