CO2   –  neutraal

Diederik Jekel over   CO2   –  neutraal

Steeds meer overheden en bedrijven willen de eigen organisatie CO2-neutraal, energieneutraal of klimaatneutraal inrichten. Deze termen worden veelal door elkaar gebruikt.

Definities

De volgende omschrijvingen worden regelmatig gebruikt:

Energieneutraal staat voor het niet meer energie verbruiken, dan dat op duurzame wijze wordt opgewekt. Compensatie door bosaanplant is hierbij geen optie.

Met klimaatneutraal wordt vaak bedoeld dat er geen gassen worden uitgestoten die bijdragen aan klimaatverandering.

De term CO2-neutraal is de situatie waarbij de CO2-emissies (al dan niet na compensatie) ten hoogste nul zijn. Overige broeikasgassen, zoals methaan zijn hierin niet meegenomen. Als er alleen wordt gewerkt aan CO2-reductie, dan is CO2-neutraal een betere term dan klimaatneutraal.