Oprichting Energie Coöperatie Lek en IJssel Stroom U.A.

De oprichting van Energie Coöperatie Lek en IJssel U.A. is een feit. Na een lange en
intensieve voorbereiding van ruim een jaar passeerde de oprichtingsakte vrijdag 8 mei jl. en
zijn de handtekeningen gezet. De energiecoöperatie is in nauw overleg met de lokale
duurzaamheidsinitiatieven, Klimaatneutraal IJsselstein, Duurzaam Lopikerwaard, Duurzaam
Montfoort en Energie Oudewater tot stand gekomen. Met de oprichting beschikt de regio
Lopikerwaard (de gemeenten Lopik, Montfoort, Oudewater en IJsselstein) over een energiecoöperatie die als voornaamste doel heeft om, binnen de door gemeentebesturen
aangegeven richtlijnen, duurzame energie op te wekken in de Lopikerwaard door middel
van zon, wind of geothermie. Daarnaast wil de coöperatie de Lopikerwaard de mooie
uitstraling laten behouden die het heeft. Een belangrijk uitgangspunt hierbij is dat de
opbrengsten van de coöperatie zoveel mogelijk beschikbaar komen aan het gebied en haar
inwoners.

Wie kan er lid worden?
Alle inwoners en alle rechtspersonen van de genoemde gemeenten die verduurzaming en duurzame energie een warm hart toedragen kunnen lid worden. Zie hiervoor de website.

Met het lidmaatschap wordt o.a. de mogelijkheid geboden om, tegen aantrekkelijke voorwaarden, mee te investeren in de projecten. Leden profiteren tevens van de opbrengsten doordat ze met korting energie van deze lokale projecten kunnen afnemen. De leden vormen een netwerk van gelijkgestemden die bijdragen aan de lokale duurzaamheid. Zij bepalen ook mede de besteding van de toekomstige winsten van de coöperatie. Daarbij vormen de leden een platform waarbij ervaringen, ideeën en kennis op het gebied van energie en duurzaamheid kunnen worden gedeeld.

Duurzame energieprojecten
Het komende jaar zullen de gemeenten aan de hand van de Regionale Energie Strategie (RES) aangeven hoe zij het opwekken van duurzame energie lokaal gaan realiseren. Zij treden daartoe in overleg met de inwoners en betrokken partijen. De daaruit naar voren komende lokale duurzame energieprojecten worden de belangrijkste activiteit van de energiecoöperatie. Daarbij wordt samengewerkt met professionele ontwikkelaars. Het streven is hierbij om als coöperatie voor minimaal 50% als eigenaar te participeren met de daarbij behorende zeggenschap. De financiële middelen kunnen onder gunstige voorwaarden
door de leden worden verschaft aan de coöperatie.

De coöperatie hanteert randvoorwaarden voor de kwaliteit van nieuwe energieprojecten
m.b.t. procesparticipatie, financiële participatie, landschappelijke inpassing, ecologie, etc.
Deze randvoorwaarden worden zoveel mogelijk afgestemd met de voorwaarden die de
gemeenten Montfoort, Lopik, IJsselstein en Oudewater als vergunningverlener hanteren. Er
moet door de coöperatie samen met de ontwikkelaar en gemeenten een gedegen traject van
omgevingsparticipatie zijn doorlopen, waarbij standpunten en belangen van direct
omwonenden zijn geïnventariseerd en voldoende worden gehonoreerd.