Objectgebonden financiering  van verdergaande energiebesparende maatregelen  (bij grondgebonden woningen)

In 2050 moeten alle huizen van het aardgas af zijn.  Was het regeerakkoord op dit punt al helder; deze  regering laat middels in gang gezette acties zien  dat het haar ernst is. Dit schept duidelijkheid naar  huishoudens, de markt en financiers. Inmiddels  werken veel professionele partijen aan het  waarmaken van deze ambitie en ook steeds meer  eigenaar-bewoners worden enthousiast en actief.  Om de doelstellingen waar te maken moeten nog  wel veel knelpunten worden opgelost. Bouwers  moeten hun (woon)producten verbeteren en voor  de consument aantrekkelijker maken, monitoring  van prestaties en garanties op het product moeten  vertrouwen wekken en de (kost)prijs zal nog verder naar beneden moeten. Ook op het punt van  regelgeving, hoogte van leges en de wijze waarop  vergunningen worden verstrekt, zullen afspraken  gemaakt moeten worden om het beoogde tempo te  kunnen realiseren.

Met het hier te raadplegen document wil  Stroomversnelling een overzicht geven van de  mogelijke aanknopingspunten om objectgebonden  financiering verder uit te kunnen werken. Uiteindelijk  is de Rijksoverheid een beslissende factor in de   haalbaarheid en de schaalbaarheid ervan. Het is om die reden zeer gewenst dat we op korte  termijn verschillende vormen van objectgebonden  financiering beproeven. Daarbij zal dan blijken  welke vormen door de woningeigenaar worden  gewaardeerd en hoe de noodzakelijke wet- en  regelgeving ingericht moeten worden. Leen van Dijke, voorzitter Stroomversnelling, doet dan  ook een dringende oproep snel met pilots te starten  en actief op zoek te gaan naar de vormen voor  objectgebonden financiering die breed uitrolbaar  en aantrekkelijk zijn voor woningeigenaren,  maatschappelijk geaccepteerd worden en  opschaling van de energietransitie mogelijk maken.