Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MV0)

wordt nog nader beschreven

Milieuzorg is een onderdeel van een duurzame bedrijfsvoering. Want in een duurzame bedrijfsvoering wordt niet alleen rekening gehouden met milieu, maar ook met sociale, maatschappelijke en financiële aspecten. Bij maatschappelijk verantwoord ondernemen is de uitdaging om een balans te vinden tussen people (mensen), planet (milieu) en profit (winst). Voorbeelden van milieumaatregelen en de financiële consequenties vindt u bij thema’s, activiteiten en locaties. Voorbeelden van sociale en maatschappelijke aspecten zijn:

Zorg dragen voor goede arbeidsomstandigheden voor medewerkers

Ideeën van medewerkers gebruiken voor de verbetering van de bedrijfsvoering

Aandacht aan persoonlijke ontwikkeling van medewerkers

Medewerkers ruimte geven om werk en zorg of andere maatschappelijke taken te combineren

Afspraken maken met onderaannemers over netjes, veilig en gezond werken door hun medewerkers

Medewerkers in dienst nemen met minder kansen op de arbeidsmarkt

Aanbieden van leer- of werkervaringsplaatsen

Faciliteiten en menskracht beschikbaar stellen voor maatschappelijke activiteiten en projecten (bijv. buurtactiviteiten of goede doelen).

Een voorbeeld van een maatregel waarbij people, planet en profit in balans zijn, is de toepassing van daglicht. Daglicht wordt door medewerkers als prettig ervaren. Ook worden er energie en kosten bespaard, doordat er minder of zelfs geen kunstlicht nodig is. Een ander voorbeeld is het bieden van werkervaringsplaatsen. Door lokale uitkeringsgerechtigden in dienst te nemen, wordt bijgedragen aan de persoonlijke ontwikkeling van deze mensen. Op termijn wordt bespaard op uitkeringen en de lokale economie wordt gestimuleerd. Tenslotte vinden er minder vervoersbewegingen plaats, doordat er geen medewerkers van buiten de gemeente worden geworven.

Vaak leggen organisaties de grens bij intern gerichte onderdelen van de bedrijfsvoering. Bedenk dat overheden ook via beleidskeuzes invulling kunnen geven aan maatschappelijk verantwoord ondernemen.