In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018  gaven we hier een overzicht van wat de politieke partijen in hun programma hebben opgenomen met betrekking tot het thema “energie”. Ook gaven we aan hoe de partijen denken over de realisatie van windenergie en zonne-energie in Lopik.   We gaan nu volgen hoe dit na de verkiezingen wordt ingevuld.

Een actieve, duurzame en betaalbare aanpak vraagt om slimme investeringen. We willen zonnepanelen beschikbaar stellen aan buitensportverenigingen en buurthuizen. Dit draagt bij aan het opwekken van duurzame energie. En het draagt bij aan minder kosten voor de verenigingen, omdat hun energierekening daalt.

ZON: JA     WIND: ???

Er zijn in onze gemeente veel bedrijfsgebouwen, onder andere op het industrieterrein, waardoor er genoeg kansen zijn om meer duurzame energie op te wekken. Ook bij nieuwbouwprojecten in de woningbouw willen wij hier meer aandacht voor vragen. De ChristenUnie is geen voorstander van de aanleg van “zonneweiden“ op landbouwgrond. Dit past niet  in ons mooie het landschap en er zijn nog voldoende daken beschikbaar. Onze gemeente moet zich de komende jaren extra gaan inspannen om het doel, een energie-neutraal Lopik in 2040, te kunnen bewerkstelligen. De ChristenUnie is dan ook zeer verheugd met de inspanningen, die worden geleverd door de stichting Duurzaam Lopikerwaard i.o. Het lijkt ons een goede zaak deze stichting, voor zover dat nodig mocht blijken en verantwoord is, van financiële middelen te voorzien om daadkrachtig te kunnen werken. Wij zien uit naar een vruchtbare samenwerking om gezamenlijk tot goede voorstellen te komen met betrekking tot energiebesparing en energie-opwekking. De ChristenUnie wil daarbij alle nu bekende mogelijkheden in de overwegingen meenemen. Hierbij denken we aan windenergie, zonne-energie en ook andere nog minder ver ontwikkelde vormen.

ZON: JA     WIND: JA

Nederland heeft zich geschaard achter de klimaatdoelstellingen. De PvdA vindt dat we ook in een relatief klein dorp als Lopik onze bijdrage daaraan moeten leveren. Dat betekent volgens ons dat we als gemeente het voorbeeld moeten geven. Bijvoorbeeld door gemeentegebouwen energie-neutraal te maken. De investeringen zullen zich op termijn terugverdienen. Ook betekent het dat we via stimulerende maatregelen onze inwoners de mogelijkheid bieden om particulier zonnepanelen aan te schaffen. Ervaringen uit het verleden laten zien dat bij een gezamenlijke aanbesteding forse kortingen worden bereikt. Uiteraard vinden wij de belangrijkste uitdaging om initiatieven vanuit de inwoners uit te kunnen voeren. Wij zijn ervan overtuigd dat mensen in onze gemeente daarover ideeën hebben en daar willen we graag over meedenken. Met een initiatief als Stichting Duurzaam Lopikerwaard maken we dan ook graag afspraken over financiering en ambities. Op zulke manieren kunnen we zoveel mogelijk mensen mee te laten doen en het belang en gemak van duurzaamheid in laten zien.

De windmolens in Lopik staan er de komende raadsperiode 15 jaar en dat was ongeveer de periode dat zij er moesten staan. Wij pleiten er dan ook voor dat er komende periode wordt bekeken of de huidige windmolens nog voldoende windenergie opleveren. We snappen dat nieuwe molens meer rendement moeten gaan opleveren, omdat we zelf allemaal ook meer energie zijn gaan gebruiken. Er moeten minstens drie molens worden teruggeplaatst. De wijze waarop zullen we nader bekijken, waarbij draagvlak, locatie e.d. van belang zijn. Belangstellenden willen we samen brengen in een energiecoöperatie. De opbrengsten moeten dan ook via deze energiecoöperatie ten goede komen aan de samenleving en onze kernen. 

ZON: JA     WIND: JA

Om energie op te wekken zijn er diverse mogelijkheden. De SGP kiest hier primair voor zonne-energie. De gemeente Lopik kent nog vele (bedrijfs)daken waarop zonnepanelen gelegd kunnen worden. Wij willen onderzoeken of dit kan worden meegenomen in LopikerMeerwaard zodat een uitruil plaats kan vinden tussen het opwekken van energie en het verkrijgen van de noodzakelijke uitbreidingen van (bedrijfs-) bebouwing. Daarnaast is de SGP van mening dat we wat moeten met de Lek met zijn stroming, getijdewerking en wellicht de golfbeweging. Nee, veel potentie heeft dat wellicht nog niet maar als we nooit beginnen wordt het ook nooit wat. Voor het plaatsen van windmolens zijn wij op dit moment geen mogelijkheden. Deze tasten ons waardevolle open landschap aan. De huidige plaats, midden in de gemeente Lopik, zien wij niet als een potentiële plaats om nieuwe windmolens te plaatsen.

ZON: JA     WIND: NEE

Er wordt veel gesproken over duurzaamheid, zuinig omgaan met grondstoffen en energie, en afval en uitstoot van schadelijke stoffen beperken. De VVD denkt dat het niet echt helpt als we  maatregelen daarvoor van de overheid opgelegd krijgen. Het helpt veel meer om de inwoner te  overtuigen om zijn huishouden ‘duurzaam’ in te richten. Stichting Duurzaam Lopikerwaard is een  mooi (burger)initiatief om juist dat te doen. De gemeente moet laten zien wat de mogelijkheden  zijn (heeft u bijvoorbeeld al eens gekeken op www.lopik.zonnekaart.nl?) en wat het de inwoner  oplevert om mee te werken aan zonne- of windenergie. Wat zou het voor onze boeren kunnen betekenen om lege stallen en lege weiden hiervoor in te zetten.

ZON: ???     WIND:  ???

Duurzaam Lopikerwaard heeft zijn best gedaan de standpunten van de partijen zo goed als mogelijk weer te geven.  Klopt er desondanks  iets niet, mail dan de webmaster.